OBCHODNÍ PODMÍNKY:

 Firma: ZONO.CZ Jana Žirovnická,

 se sídlem Praha – Kyje, Za školou 45, PSČ 19800

identifikační číslo:
47139137

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného
na internetové adrese

www.e-milwaukee.cz

www.zono.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)
firmy“ ZONO.CZ Jana Žirovnická, se sídlem Praha – Kyje, Za školou 45, PSČ
19800  identifikační číslo: 47139137,
(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v
souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané
mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím
provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.e-milwaukee.cz
(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále
jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba,
která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či
osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo
v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné
sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před
ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí
kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém
jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či
doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu
účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové
stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého
uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen
„uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez
registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání
zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené
v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen
aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání
zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským
jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací
nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského
účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména
v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v
případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních
podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být
dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ
SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní
obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní
smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a
to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže
toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny
zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících
poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího
uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o
nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v
případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový
formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména
informace o kontaktních údajích kupujícího – adresa, kontaktní osoba, IČ, DIČ,
telefonní číslo, email.

3.4.1. Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“
kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném
způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále
společně jen jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se
jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není
uzavřena.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu
umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to
i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím
na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto
obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické
pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen
„elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru
objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu)
požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či
telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká
doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno
kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků
na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití
komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A
PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží
dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Náchodská
760/67, Horní Počernice.Na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího Číslo účtu:
476844081/0100 (KB) . vedený u společnosti KB  (dále jen „účet
prodávajícího“).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s
dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou
obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek
ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na
dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní
platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen
uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V
případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze
strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6),
požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím
kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak
stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně
plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví
prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě
na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen
vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u
správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD
KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837
občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce
zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní
smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo
po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v
uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej
není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky
nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních
podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v
souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží
tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy
musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro
odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný
prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní
smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či
na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@zono.cz

5.3.  V případě
odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od
počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14)
dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující
od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2
obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího
do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným
způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž
oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či
jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu
další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí
nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající
oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením §
1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je
prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby
převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní
cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je
darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací
podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá
darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu
se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ
ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné
náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat
zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží
při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno
zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce,
je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,
resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen
zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto
neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou
upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO
PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z
vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména
ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského
zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí
nemá vady.

7.2.1. Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li
ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo
které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné.

7.2.2. Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití
prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

7.2.3.Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému
vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného
vzorku nebo předlohy.

7.2.4. Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo
hmotnosti.

7.2.5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se
nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena
ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého
zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo
při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí,
má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn
uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti
čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u
prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s
ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě
podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s
odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A
POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé
kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými
kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského
zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající
prostřednictvím elektronické adresy info@zono.cz Informaci o vyřízení stížnosti
kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní
smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120
00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím
a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se
sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě
živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti
příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává
Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném
rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny
okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

9.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více
informací k takovému zpracování najdete

 www.e-milwaukee.cz/osobni-udaje

 www.zono.cz/ochrana-osobnich-udaju

10. ZÁVĚREČNÁ
USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje
mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým
právem.

10.2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek
není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu,
od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby
práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy (řím I).

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné
nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí
ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních
ustanovení.

10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je
archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro
odstoupení od kupní smlouvy.

10.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování :

ZONO.CZ PROFI NÁŘADÍ – Náchodská 760/67, Horní Počernice,
193 00 Praha 

identifikační číslo: 47139137 Jana Žirovnická, se sídlem, Za
školou 45, 19800  Praha – Kyje

adresa elektronické pošty: info@zono.cz  telefon 724 512 512.

V Praze 7.10.2019